Menü
Your Cart

İlk Yıllar Programı (PYP)


IB eğitimi nedir?

3 ila 19 yaşları arasındakiler için IB uluslararası eğitim programları, akademik ve kişisel zorlayıcılığı bakımından farklılık gösterir. Öğrencileri çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya teşvik eder. Şevk ve empati ile yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedeflemektedir.

IB, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile yaklaşan, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı başkalarıyla birlikte kutlayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan karakter sahibi çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur.

IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlere dayalı IB eğitimi:

• öğrenenlere odaklanır - IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve en iyiye ukaşma çabasını öne çıkarır
• öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir – IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duyulan yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur
• küresel bağlamlarda işe yarar - IB programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler
• ele aldığı içerik önemlidir - IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

IB öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.


IB İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir.


PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir ve öğrencilerin IB Orta Yıllar Programı’na en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlar

Öğrencileri üniversite ve sonrasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen IB, “uluslararası” sıfatını taşıyan tek eğitim programı. Programın gerekliliklerini yerine getirip merkezi bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, üniversite eğitimi ve sonrasında hayat boyu öğrenmenin gerektirdiği öz disiplini edinmektedirler.

Diploma Programı, 153 ülkede ve 3,072 okulda uygulanmaktadır. (Eylül 2021 itibariyle ) Ülkemizde ise bu program 59 okulda ve MEB gerekliliklerine uygun biçimde düzenlenerek başarıyla uygulanmaktadır.
IB İlk Yıllar Programı (PYP)

• öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar
• öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder
• öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler
• öğrencilerin, üzerine uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel oluşturacak kişisel değerler edinmelerine yardımcı olur.IB İlk Yıllar Programı içerisinde tanımlanmış olan altı ders:
• dil
• sosyal bilgiler
• matematik
• sanat • fen bilimleri
• kişisel, toplumsal eğitim ve beden eğitimi


IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır.

Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamında öğrenmenin sınırlarını aşarak dışarıya açılmalarına imkân verir.
• Kim olduğumuz: Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı.
• Bulundugumuz yer ve zaman: Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar.
• Kendimizi ifade etme yollarımız: Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetik anlayışımız.
• Dünyanın işleyişi: Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışları ve bunları kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
• Kendimizi düzenleme biçimimiz: İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi.
• Gezegeni paylaşma: Tükenecek kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümleri.

Her bir tema her yıl tüm öğrenciler tarafından işlenir (3 ila 5 yaşları arasındaki öğrenciler her yıl dört tema işler.) Ek olarak, tüm PYP öğrencileri yedi yaşından itibaren birden fazla dil öğrenme fırsatına sahiptir. Bu disiplinler ötesi temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar önemlidir, derinlemesinedir ve genelde birkaç hafta sürer. Bu fikirler okulun ötesindeki dünyayla ilgili olduğundan, öğrenciler bunların gerçek dünyayla bağlantısını görürler ve bunlarla iilgilenir ve sorunları çözmeye çalışırlar. Bu şekilde öğrenen öğrenciler, öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde yoğunlaşırlar. Tüm öğrenciler bir sorgulama ünitesinin onları önemli bir fikre dair derinlemesine araştırma yapmaya ittiğini fark edecekler ve öğretmen de onların fikri ne kadar iyi anladığına dair kanıt toplayacaktır. Kendi kendilerine ve gruplar hâlinde olmak üzere öğrenme sırasında onlar için en faydalı olacak şekilde çalışabilmeyi bekleyeceklerdir.

Sergi

Sergi, tüm öğrenciler açısından PYP’nin önemli bir parçasıdır. Programın son yılında öğrenciler, gerçek yaşamla ilgili sorunları belirlemelerini, araştırmalarını ve çözümler üretmelerini sağlayan ortaklaşa yürüttükleri, disiplinler ötesi bir sorgulama sürecine girerler. PYP’nin doruk noktasındaki deneyim olan Sergi, öğrencilerin kendi öğrenimlerine ilişkin bağımsız ve sorumlulukla hareket edebildiklerini göstermeleri için heyecan verici bir fırsat sunar.Kaynakça

PYP Programme Brochure, (2017).
https://www.ibo.org/globalassets/digital-toolkit/other-languages/pyp-programme-brochure-2017-tu.pdf

Logos and programme models, (2020).
https://www.ibo.org/globalassets/digital-toolkit/logos-and-programme-models/pyp-model-en.png