Menü
Your Cart

Orta Yıllar Programı (MYP)


ULUSLARARASI BAKALORYA ORTA YILLAR PROGRAMI
(IB MYP) NEDİR?

Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB MYP) 10 - 16 yaş arasındaki öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir eğitim modelidir. IB İlk Yıllar Programı (PYP) ile geliştirilen bilgi, beceri ve tutumları temel alarak öğrencileri IB Diploma Programının (DP) zorlu gereksinimlerine hazırlayan bir geçiş programıdır. Bireylerin kimliklerinin oluştuğu ve özsaygılarının inşa edildiği bu yaş aralığında Orta Yıllar Programı (MYP), öğrencileri okul başarısının ötesinde hayatta başarılı olmaları amacıyla becerilerle donatır. MYP, öğrencilere, potansiyellerini geliştirme, kendi öğrenim seçimlerini araştırma, uygun riskler alma ve güçlü bir bireysel kimlik oluşturma üzerine düşünme ve gelişme fırsatları sunar. Orta Yıllar Programı (MYP) öğrencileri, dersler ile gerçek dünya arasında pratik bağlantılar kurmaya teşvik eder, böylece bilgiyi öğrenen için daha anlamlı ve kalıcı hale getirmeyi amaçlar. MYP, Türkiye’de uygulanan ulusal müfredatın gereklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra öğrencilerin disiplinler arası bağlantıları daha iyi anlamalarını ve dünya üzerindeki yerlerini ve rollerini eleştirel bir gözle incelemelerini sağlayan, amaçlarımıza uygun yenilikçi bir çerçeve sunar. MYP, hem ulusal hem uluslararası okullarda gelişimin temelinde yatan üç önemli öğe üzerine kurulmuştur.

 • Bütüncül Öğrenim
 • Kültürler arası Bilinç
 • İletişimBütüncül Öğrenim, durumlara ve sorunlara küresel bir bakış açısıyla yaklaşılmasını sağlayarak disiplinler arası bağlantıları vurgulamaktadır. Öğrenciler, kendi öğrenimlerinin farkında olarak bilgileri, birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak görmelidir. MYP’ye göre kalıcı öğrenim derinlemesine ve öğrencinin kişiliği, ilgisi ya da geleceğiyle bağlantılı olmadığı müddetçe başarıya ulaşmaz.


Kültürler arası Bilinç, öğrencilerin kendi ulusal kültürlerini hem de diğer toplumların kültürlerini öğrenirken tutumlarını, bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Kültürlerarası bilinç, öğrencileri olaylara ve durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşmaya teşvik ederek diğer kültürlere karşı da hoşgörüyü ve saygıyı artırır.


MYP’de iletişimin çeşitli şekillerde ve en az iki dilde gerçekleştirilmesine büyük önem verilmektedir. Dil bilme ve kültürleri tanıma arasında belirgin bir bağlantı mevcuttur. Bu, öğrencinin ana dilindeki ve yabancı dillerdeki tüm dersleri için geçerlidir.
IB MYP EĞİTİM MODELİ

Öğrenmeye ve öğretmeye yaklaşım, küresel bağlamlar ve kavramlarla zenginleştirilen eğitim modelinde öğrenci merkezde yer almaktadır. Öğrenciyi çevreleyen küresel bağlamlar ve anahtar kavramlar tüm derslerde bulunmakta ve her bir ders bu bağlam ve kavramları başka bir yönüyle ders içeriğine bağlayarak bilgiyi kalıcı ve anlamlı kılmaktadır. MYP, öğrencinin sekiz ders alanındaki eğitim deneyimlerini uluslararası bilinç ve toplumsal hizmet ve eylem çalışmaları ile destekleyerek öğrencinin bilgiyi gelişim ve kalkınma için nasıl kullanması gerektiğini derinlemesine anlamasını ve birey olarak sorumluluklarının farkında olmasını sağlar.

MYP’de sekiz ders grubu geniş, geleneksel bir bilgi temeli kazandırırken bu bilgiyi iletmek için kullanılan pedagojik araçlar öğrencilerin dersler arasındaki ilişkileri daha iyi görebilmelerini amaçlamaktadır.
MYP, programın her yılında her ders grubu için en az 50 saat öğretim süresi gerektirir. Program 4. ve 5. yıllarında, okulların ulusal müfredatın gereksinimlerini rahat karşılayabilmesi ve öğrencilerin bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacıyla sekiz ders grubundan altı tanesinin belirli sınırlar içinde seçilmesi esnekliğini sunar.

MYP'deki öğrenciler, her yıl, en az iki ders grubunu içeren, ortaklaşa planlanmış en az bir disiplinler arası üniteye katılırlar.

Programın son yılında öğrencilerinden tüm orta yıllar programı süresince edindikleri becerileri ve anlayışları yansıttıkları birer bitirme projesi hazırlamaları beklenmektedir. 3 yıl MYP uygulayan okullarda öğrenciler “Toplum Projesi” tamamlarken, 5 yıl MYP uygulayan okullarda öğrenciler “Kişisel Proje” tamamlarlar.MYP öğrencilere aşağıdakileri kazandırmayı hedeflemektedir:

 • yaşam boyu öğrenimi sürdürme alışkanlığı ve kapasitesi
 • hızla değişen gerçekliğe uyum sağlayabilme yeteneği
 • sorun çözme ve uygulama becerileri; zihinsel özen
 • bireysel olarak ve işbirliği içinde harekete geçebilmek için gerekli kapasite ve özgüven
 • küresel sorunlar konusunda bilinçlenme ve sorumlu bir şekilde hareket etme isteği
 • ülke sınırlarını aşan bir etkili iletişim yeteneği
 • başkalarına karşı saygı, benzerlikleri ve farklılıkları takdirle karşılama


IB ORTA YILLAR PROGRAMI DERS GRUPLARI:


Ders gruplarının amaç ve hedefleri bilgi, anlayış, beceri ve tutum da dahil olmak üzere öğrenimin tüm yönlerini ele almaktadır. MYP ders grupları, çeşitli öğretim ve öğrenim yaklaşımlarını kullanmamıza ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü özel gereklilikleri yerine getirebilmemize olanak verecek kadar geniş kapsamlıdır.


 • Dil ve Edebiyat
 • Dil Edinimi
 • Bireyler ve Toplumlar
 • Tasarım
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sanat
 • Beden ve Sağlık Eğitimi


KÜRESEL BAĞLAMLAR:


Öğrenciler, öğrenme deneyimlerinin bir bağlamı olduğunda, öğrendiklerinin yaşamlarıyla ve deneyimledikleri dünyayla ilişkisini kurduklarında en iyi şekilde öğrenirler. MYP öğrencileri, aşağıdaki küresel bağlamlar ve bu bağlamların her yaş gelişimlerine uygun, ders içerikleriyle uyumlu keşifleri aracılığıyla dünyanın işleyişini anlarlar. İnsanlık olarak gezegenin ortak koruyuculuğu üzerinde nasıl bir rolümüz olduğunu sorgular, bu konuda bir anlayış geliştirir ve birey olarak dünyanın sürdürülebilir bir gezegen olmasındaki sorumluluklarını keşvederler.
Kimlikler ve İlişkiler: Öğrenciler kimliği, inançları ve değerleri, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi sağlığı; aileler, arkadaşlar, toplumlar ve kültürleri içeren insan ilişkilerini ve insan olmanın ne demek olduğunu sorgular ve keşfeder.

Zamanda ve Mekanda Uyum: Öğrenciler kişisel, yerel ve küresel bakış açılarıyla kişisel tarihleri; evlerini ve seyahatleri, insanlığın dönüm noktalarını, keşifleri, insanlığın araştırmalarını ve göçlerini, bireyler ve medeniyetler arasındaki ilişkileri ve birbirleriyle bağlantılarını sorgular ve keşfeder.

Kişisel ve Kültürel İfade: Öğrenciler fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri keşfettiğimiz ve ifade ettiğimiz yolları; yaratıcılığımız üzerine dönüşümlü düşündüğümüz, genişlettiğimiz ve zevk aldığımız yolları, estetik anlayışımızı sorgular ve keşfeder.

Bilimsel ve Teknik Yenilik: Öğrenciler doğal dünyayı ve kanunlarını, insanlar ve doğal dünya arasındaki etkileşimi, insanların bilimsel ilkeleri nasıl anladıklarını, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumlar ve çevreler üzerine etkisini, çevrelerin insan faaliyetleri üzerine etkisini, insanların çevreleri ihtiyaçlarına göre nasıl uyarladıklarını sorgular ve keşfeder.

Küreselleşme ve Sürdürebilirlik: Öğrenciler insan yapımı sistemlerin ve toplumların birbiriyle bağlantılarını, yerel ve evrensel süreçler arasındaki ilişkiyi, yerel deneyimlerin evrensel süreçlere nasıl aracılık ettiğini, dünyanın birbirine bağlılığının getirdiği fırsat ve gerilimleri, karar vermenin insanlık ve çevre üzerine etkisini sorgular ve keşfeder.

Adalet ve Gelişim: Öğrenciler haklarını ve sorumluluklarını, toplumlar arasındaki ilişkiyi, diğer insanlarla ve canlılarla sınırlı kaynakları paylaşmayı, eşit haklara erişimi, barış ve uyuşmazlık çözümünü sorgular ve keşfeder.ÖĞRENMEYE VE ÖĞRETMEYE YAKLAŞIM:


Tüm MYP ders grupları içinde birleştirici bir alan olan öğrenme ve öğretme yaklaşımları (ATL), bağımsız öğrenme için temel oluşturur. Bilgi ve becerilerinin alışılmışın dışındaki durumlara da transfer edilebilmesini ve başarıyla uygulanmasını hedefler. Bu yaklaşımla sosyal, düşünme, araştırma, iletişim ve öz yönetim becerilerini geliştirmek ve uygulamak, öğrencilerin bağımsız bireyler olarak her hangi bir bilgiyi nasıl öğrenebileceklerini öğrenmelerine yardımcı olur.

MYP ani şartlara ayak uydurabilmek için kendilerini başarıyla yöneten ve yönlendirebilen bağımsız öğrenciler yetiştirmeyi hedeflerken her öğrencinin yaşam boyu öğrenme ve gelişme ihtiyacını teşvik eder.
HİZMET VE EYLEM:

Hizmet ve eylem, her zaman IB topluluklarının ortak değerleri olmuştur. Hizmet ve Eylem, öğrencilerin donanımlarıyla, sınıfın ötesine geçerek içinde yaşadıkları toplumun farklı ihtiyaçlarını belirlemelerini ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda topluma katkıda bulunmalarını gerektirir. Hizmet ve Eylem yoluyla öğrencilerde toplum bilincinin, duyarlılığın, sorumluluk duygusunun ve topluma fayda sağlamak için gerekli olan becerilerin ve tutumların geliştirilmesi amaçlanır.

IB öğrenicileri, hizmet ve eylem çalışmaları sayesinde başkalarının yaşamları ve çevre için olumlu bir fark yaratan, toplumun barışçıl ve faydalı üyeleri olmaya çabalarlar.TOPLUM PROJESİ:

Toplum projesi, öğrencilerin MYP nin 3. yılında tamamladıkları uzun süreli bir projedir.
Öğrenciler bu süreçte hizmet ederek öğrenme ve toplumdaki ihtiyaçlara yönelik farkındalık yaratma fırsatı bulurlar. Öğrenciler projeyi bireysel ya da en fazla üç kişiden oluşan bir grupla hazırlayabilirler. Akademik dürüstlük ilkelerine uyarak yaptıkları araştırma doğrultusunda toplumda gözlemledikleri bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir hizmet planlar ve eyleme dönüştürürler. Öğrenciler projelerinin sonunda dönüşümlü düşünerek çalışmalarını değerlendirir, dilerlerse projelerini geliştirerek daha ileriye taşıyabilirler. Proje boyunca öğrencilere bir danışman öğretmen rehberlik eder.

Toplum projesi sonunda öğrencilerin proje sunumları, danışman öğretmenlerinin de yer aldığı bir heyet tarafından değerlendirilir.KİŞİSEL PROJE:

MYP 5. Yıl öğrencileri tarafından geniş bir zaman dilimi içerisinde hazırlanan bir projedir. “Kişisel Proje”, öğrencilere tamamen kendi seçtikleri bir konu hakkında gerçek anlamda bir proje tasarlama, planlama, yürütme ve raporlama fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, bu projede ders içerikleriyle sınırlandırılmamaktadır. Kişisel Projede, öğrenciler tamamen kişisel ilgilerine göre bie öğrenme, bir de ürün hedefi seçerler. Projenin hayata geçme aşamalarında kullanılan tüm araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları proje sonunda raporlanır.

Her öğrencinin bir danışmanı olur, ve bu danışmanın görevi öğrenciye araştırma, planlama ve projeyi tamamlama konularında rehberlik etmek ve öğrencinin çalışmasının özgünlüğünü teyit etmektir.

Kişisel Proje süreci sonunda öğrencilerin proje raporları, önce danışman öğretmenlerin yer aldığı bir heyet tarafından değerlendirilir ve standardize edilir, ardından moderasyon için rastgele seçilen projeler IB sistemine yüklenir. Moderasyon sonucunda öğrencilere kişisel proje notunu bildiren sertifikalar gönderilir.

Bu projeler öğrencilerin IB öğrenen profilini ortaya koymalarına ve geliştirmelerine imkan sunar, MYP süresince edindikleri ATL becerilerini yansıtma fırsatı verir ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklerler.

IB MYP DEĞERLENDİRME:

IB Orta Yıllar Programında değerlendirmenin amacı öğrencinin öğrenmesini desteklemek ve öğrencileri ünitenin ötesinde yeni sorgulamalara yöneltip daha fazlasını öğrenmeye teşvik etmektir. MYP de sadece sonuç değil süreç de değerlendirilir ve geri bildirimlerle sürekli öğrenme ve gelişme döngüsü oluşturulur. Sonuç değerlendirmeler her ders grubuna özel IB kitapçıklarında sunulan değerlendirme kriterleri doğrultusunda yılda en az ikişer kez gerçekleşir. Her ders grubuna ait kriterler; öğretilmesi gereken bilgi, anlayış ve becerileri temsil eder. Bilginin olgusal, kavramsal, prosedürel ve üstbilişsel boyutlarını kapsar.
Değerlendirme her zaman çok çeşitlidir ve bireysel farklılıkları gözeterek hazırlanır. Süreç ve sonuç değerlendirme çalışmaları arasında, tartışmalar, açık uçlu sorular, problem çözme faaliyetleri, araştırma ödevleri, münazaralar, sınavlar, uygulamalı deneyler, gezi ve gözlemler, süreç günlükleri, sunumlar, analiz ve dönüşümlü düşünme çalışmaları bulunmaktadır.
MYP’nin değerlendirmeye yaklaşımı yalnızca öğrenmenin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesine değil öğrencinin tüm öğrenme sürecinde ortaya koyduğu performansın değerlendirilmesine odaklanmaktır. Etkili bir süreç değerlendirme yoluyla öğretmenler, öğrencinin öğrenmesini iyileştirmek ve potansiyelini en yüksek noktaya çıkartmasına yardımcı olmak için çeşitli kanıtlar toplar, analiz eder, yorumlar ve öğrenciye geri bildirim verir. Öğrencinin öz değerlendirmesi ve akran değerlendirmesi de süreç değerlendirmenin en önemli öğeleridir.KAYNAKÇA:
MYP: From Principles into Practice-IB (International Baccalaureate Organisation). Cardiff: IB,2014